essay writing servicecustom writingslider-home-bg4PojÄ?cie przedsiÄ?biorstwa zosta??o zdefiniowane w art. 551 Kodeksu Cywilnego, kt??ry okre??la je jako â?žzorganizowany zesp???? sk??adnik??w niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia dzia??alno??ci gospodarczejâ?.

Wskazany przepis ponadto wymienia najbardziej charakterystyczne sk??adniki przedsiÄ?biorstwa (m.in. ruchomo??ci, nieruchomo??ci, nazwÄ?, ksiÄ?gi i dokumenty, tajemnicÄ? przedsiÄ?biorstwa), nie tworzÄ?c jednocze??nie ich zamkniÄ?tego katalogu, pozostawiajÄ?c mo??liwo??Ä? w??Ä?czenia w jego strukturÄ? mniej typowych element??w, zwiÄ?zanych chocia??by
z niestandardowym charakterem prowadzonej dzia??alno??ci gospodarczej.

  canada goose sale