Zachowanie ścisłego przestrzegania zawodowej tajemnicy radcowskiej oraz zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa dostępu do danych związanych z prowadzonymi sprawami, stanowi najwyższy priorytet w działalności Kancelarii. Zdaniem wspólników Kancelarii, obowiązek dochowania tajemnicy zawodowej i to w najszerszym rozumieniu, jest obok konieczności dołożenia najwyższej staranności przy wykonywaniu zawodu, najważniejszym obowiązkiem radcy prawnego.

Zgodnie z art. 3 ust. 1-3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, radca prawny jest obowiązany zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzieleniem pomocy prawnej. Jego obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie, a radca prawny nie może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę.
Na podstawie przepisów szczególnych, wyłącznie w sprawach karnych oraz na mocy wyłącznie stosownego orzeczenia sądowego, radca prawny może być zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej.

Z powyższego wynika bezwzględny nakaz, ale również przywilej radcy prawnego, dochowania tajemnicy zawodowej, we wszystkich sprawach o jakich powziął wiadomość, w związku z wykonywaniem zawodu.