PRAWO
GOSPODARCZE

Podstawową specjalizacją Kancelarii oraz główną osią jej działania od momentu rozpoczęcia działalności była i jest stała, wszechstronna i kompleksowa obsługa prawna podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Nie zarzucając uprawiania innych gałęzi prawa, wspólnicy i pracownicy Kancelarii podejmują wszelkie działania dla zapewnienia jak najszerzej pojętego bezpieczeństwa prawnego obsługiwanych podmiotów gospodarczych. Przy tak wyznaczonych celach, oczywistym jest, iż działania Kancelarii nie mogą skupiać się wyłącznie na wąskich specjalnościach…

PRAWO
CYWILNE

Niezależnie od świadczenia obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną osobom fizycznym w sprawach cywilnych. Oferta ta obejmuje porady prawne, sporządzanie projektów pism i umów, konsultacje odnośnie umów sporządzonych przez inne podmioty, konsultowanie tekstów aktów notarialnych,
a także profesjonalną asystę przy ich zawieraniu, jak również, choć nie wyłącznie, reprezentowanie klientów przed sądami i organami administracyjnymi…

PRAWO
KARNE

Zakres świadczonych przez Kancelarię usług w przedmiocie prawa karnego zawiera się
w szczególności w reprezentowaniu w postępowaniu karnym (przygotowawczym
i sądowym) pokrzywdzonych. Konieczność zapewnienia należytej reprezentacji pokrzywdzonych w postępowaniu karnym, często jest kwestią lekceważoną, zarówno przez organy sprawujące szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości jak i przez samych pokrzywdzonych…

PRAWO
RODZINNE

Sprawy rodzinne zajmują stanowczy udział wszystkich spraw jakimi zajmuje się Kancelaria. W swoich działaniach Kancelaria stara się skupiać, w szczególności, choć nie wyłącznie, na majątkowym wymiarze stosunków pomiędzy małżonkami oraz małżonkami i dziećmi. Oznacza to przede wszystkim najwyższą dbałość o bezpieczeństwo prawne i interesy majątkowe klientów Kancelarii, w kontekście więzów pokrewieństwa, więzów rodzinnych i małżeńskich…