write my essaySpadkobierca, niezale??nie od tego, czy dziedziczy spadek na podstawie testamentu, czy te?? na podstawie ustawy, mo??e przyjÄ?Ä? spadek wprost, przyjÄ?Ä? spadek z dobrodziejstwem inwentarza lub te?? spadek odrzuciÄ?. Stosowne o??wiadczenie w tym przedmiocie spadkobierca musia?? z??o??yÄ? w terminie 6 miesiÄ?cy od dnia otwarcia spadku, tj. dnia ??mierci spadkodawcy. O??wiadczenie to sk??adane jest bÄ?d?? przed notariuszem, bÄ?d?? przed sÄ?dem â?? ustnie lub pisemnie z podpisami po??wiadczonymi urzÄ?dowo. Dopuszczalne jest r??wnie?? z??o??enie tego o??wiadczenia za po??rednictwem pe??nomocnika, lecz pe??nomocnictwo udzielone do tej czynno??ci musi byÄ? w formie pisemnej z podpisem urzÄ?dowo po??wiadczonym. Istotne jest, i?? o??wiadczenie o przyjÄ?ciu lub odrzuceniu spadku posiada nastÄ?pujÄ?ce cechy: raz z??o??one nie mo??e ju?? zostaÄ? odwo??ane oraz nie mo??e byÄ? z??o??one pod warunkiem lub z zastrze??eniem terminu. Ma to istotne znaczenie w sytuacji z??o??enia wiÄ?cej ni?? jednego o??wiadczenia z przewidzianym do tego terminie. Je??eli o??wiadczenia te bÄ?dÄ? odmiennej tre??ci, przez wzglÄ?d na zasadÄ? nieodwo??alno??ci, wiÄ???Ä?ce bÄ?dzie tylko o??wiadczenie z??o??one jako pierwsze, poniewa?? z??o??enie o??wiadczenia o przyjÄ?ciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza po uprzednim z??o??eniu o??wiadczenia o prostym przyjÄ?ciu spadku by??oby r??wnoznaczne z odwo??aniem o??wiadczenia o prostym przyjÄ?ciu spadku. Do tego samego skutku prowadzi??oby z??o??enie o??wiadczenia o warunkowym odrzuceniu spadku, je??eli pasywa przewy??szajÄ? aktywa masy spadkowej. Brak ziszczenia siÄ? warunku prowadzi?? by do prostego przyjÄ?cia spadku. Natomiast zastrze??enie terminu w o??wiadczeniu, mog??oby prowadziÄ? do obej??cia przepisu regulujÄ?cego termin z??o??enia o??wiadczenia przed up??ywem 6 miesiÄ?cy
PrzyjÄ?cie proste spadku oznacza dziedziczenie zar??wno aktyw??w jak r??wnie?? pasyw??w (zobowiÄ?za?? i d??ug??w) do pe??nej wysoko??ci, bez ograniczenia odpowiedzialno??ci za d??ugi spadkowe. Natomiast przyjÄ?cie spadku z dobrodziejstwem inwentarza polega na dziedziczeniu spadku z ograniczeniem odpowiedzialno??ci za d??ugi spadkodawcy. Ograniczenie to polega na dziedziczeniu d??ug??w spadkowych nie do pe??nej wysoko??ci, jak ma to miejsce w prostym przyjÄ?ciu spadku, lecz do wysoko??ci aktyw??w spadku. Spadkobierca, kt??ry przyjÄ??? spadek z dobrodziejstwem inwentarza nie bÄ?dzie ju?? odpowiada?? za d??ugi spadkowe przekraczajÄ?ce aktywa spadku.
Do dnia 17.10.2015 r. obowiÄ?zywa??y zasady dziedziczenia, zgodnie z kt??rymi brak z??o??enia stosownego o??wiadczenia w terminie 6 miesiÄ?cy od dnia otwarcia spadku, skutkowa?? prostym przyjÄ?ciem spadku przez spadkodawcÄ?. Je??eli spadkobierc??w by??o wiÄ?cej ni?? jeden, przyjÄ?cie spadku z dobrodziejstwem inwentarza przez jednego ze spadkobierc??w i brak z??o??enia o??wiadczenia przez pozosta??ych spadkobierc??w nie prowadzi?? do przyjÄ?cia przez nich spadku wprost, lecz r??wnie?? z dobrodziejstwem inwentarza. Do niekorzystnych skutk??w mog??o jednak??e doj??Ä? w razie z??o??enia przez spadkobiercÄ? o??wiadczenia o odrzuceniu spadku. Spadkobierca zostaje wy??Ä?czony od dziedziczenia, tak jakby nie do??y?? otwarcia spadku. Oznacza, to i?? do dziedziczenia mogÄ? doj??Ä? z ustawy jego spadkobiercy, np. zstÄ?pni. Rodzi to konieczno??Ä? z??o??enia stosownego o??wiadczenia o przyjÄ?ciu lub odrzuceniu spadku przez tych spadkobierc??w. Je??eli uchybili oni terminowi, to pomimo odrzucenia spadku przez pierwotnego spadkobiercÄ?, dziedziczÄ?cy po nim nabÄ?dÄ? spadek bez ograniczenia odpowiedzialno??ci za d??ugi spadkowe. Termin na z??o??enie o??wiadczenia przez tych spadkobierc??w biegnie od dnia z??o??enia o??wiadczenia o odrzuceniu spadku po zmar??ym spadkodawcy, bowiem od tego momentu powstaje domniemanie, jakoby odrzucajÄ?cy spadek nie do??y?? jego otwarcia. Zgodnie z powy??szym: je??eli spadek odrzuci dziecko spadkodawcy – udzia?? spadkowy, kt??ry by mu przypada??, przypada jego dzieciom w czÄ???ciach r??wnych (przepis ten stosuje siÄ? odpowiednio do dalszych zstÄ?pnych); w sytuacji gdy spadek odrzuci jedno z rodzic??w spadkodawcy – dzia?? spadkowy, kt??ry by mu przypada??, przypada rodze??stwu spadkodawcy w czÄ???ciach r??wnych; natomiast w sytuacji odrzucenia spadku przez rodze??stwo spadkodawcy – udzia?? spadkowy, kt??ry by temu rodze??stwu przypada??, przypada jego zstÄ?pnym (podzia?? tego udzia??u nastÄ?puje wed??ug zasad, kt??re dotyczÄ? podzia??u miÄ?dzy dalszych zstÄ?pnych spadkodawcy).
Zgodnie ze nowelizowanymi przepisami, od dnia 18.10.2015 r. brak o??wiadczenia spadkobiercy w terminie 6 miesiÄ?cy od otwarcia spadku jest jednoznaczny z przyjÄ?ciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Nowa regulacja jest znacznie korzystniejsza dla spadkobierc??w, kt??rzy z uwagi na brak znajomo??ci prawa lub z innych okoliczno??ci uchybili terminowi do z??o??enia o??wiadczenia o przyjÄ?ciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza lub o odrzuceniu spadku, w kt??rym pasywa przewy??szajÄ? aktywa. Je??eli spadkobierca nie z??o??y ??adnego o??wiadczenia w terminie 6 miesiÄ?cy od dnia otwarcia spadku, odziedziczy on spadek, lecz bÄ?dzie odpowiada?? za d??ugi spadkowe tylko i wy??Ä?cznie do wysoko??ci aktyw??w wchodzÄ?cych do masy spadkowej. Nadto w razie odrzucenia spadku przez spadkobiercÄ? i niez??o??enia w przewidzianym terminie o??wiadczenia o odrzuceniu spadku przez jego spadkobierc??w, zgodnie z powy??ej opisanymi zasadami, odziedziczÄ? oni spadek z ograniczenie odpowiedzialno??ci za d??ugi spadkowe. Co prawda przepisy wprowadzajÄ?ce powy??sze zmiany zosta??y uchwalone dnia 20.03.2015 r., lecz ustawodawca przewidzia?? a?? sze??ciomiesiÄ?czny okres vacatio legis. Powy??sze jest t??umaczone faktem, i?? nowe przepisy nie sÄ? korzystne dla ka??dego. Ograniczenie odpowiedzialno??ci za d??ugi spadkowe jest niekorzystne dla wierzycieli spadkodawcy, np. instytucji finansowych udzielajÄ?cych po??yczek. Z uwagi na powy??sze dla nowych przepis??w przewidziano a?? sze??ciomiesiÄ?czny okres do wej??cia w ??ycie, by wszyscy zdÄ???yli dostosowaÄ? siÄ? do zmian.
W zwiÄ?zku z nowowprowadzonymi zmianami ustawodawca wprowadzi?? r??wnie?? nowÄ? instytucjÄ? â?? prywatnego wykazu inwentarza, jako alternatywÄ? dla spisu inwentarza sporzÄ?dzanego przez komornika. Spis inwentarza sporzÄ?dza odp??atnie komornik na wniosek, przy czym koszt takiego spisu uzale??niony jest od czasu, jaki zostanie przez komornika przeznaczony na dokonanie takiego spisu. Komornik sÄ?dowy za godzinÄ? pracy nad sporzÄ?dzeniem spisu inwentarza pobiera 10% przeciÄ?tnego wynagrodzenia powiÄ?kszonego o podatek VAT, tj. ok. 400,00 z??. Do powy??szego kosztu mo??e doj??Ä? jeszcze koszt opinii bieg??ego, je??eli wycena poszczeg??lnych sk??adnik??w majÄ?tkowych bÄ?dzie wymaga??a specjalistycznej wiedzy. W celu unikniÄ?cia nadmiernych koszt??w ustawodawca stworzy?? instytucjÄ? wykazu inwentarza, kt??ry mo??e byÄ? dokonany zar??wno przez spadkobierc??w, wykonawc??w testamentu jak i zapisobierc??w windykacyjnych, wed??ug wzoru ustalonego w rozporzÄ?dzeniu Ministra Sprawiedliwo??ci. Jednak??e wierzyciel mo??e za??Ä?daÄ? sporzÄ?dzenia spisu inwentarza wy??Ä?cznie w sytuacji, gdy uprawdopodobni nierzetelno??Ä? sporzÄ?dzenia wykazu, bowiem wykaz inwentarza nale??y sporzÄ?dziÄ? z nale??ytÄ? staranno??ciÄ?, ujawniajÄ?c w nim przedmioty nale??Ä?ce do spadku oraz przedmioty zapis??w windykacyjnych, z podaniem ich warto??ci wed??ug stanu i cen z chwili otwarcia spadku, a tak??e d??ugi spadkowe i ich wysoko??Ä? wed??ug stanu z chwili otwarcia spadku. cgparkaoutletgenises miningessay writer