Istotne zmiany w przepisach regulujÄ?cych zagadnienie rÄ?kojmi za wady rzeczy sprzedanych, wprowadzi??a ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsument??w, kt??ra wesz??a w ??ycie z dniem 25 grudnia 2015 r. Ustawa wprowadza??a szereg zmian w r????nych obowiÄ?zujÄ?cych aktach prawnych, w tym w szczeg??lno??ci na podstawie art. 44 ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsument??w, dokonano zmian w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Podkre??liÄ? nale??y, i?? mimo brzmienia nazwy ustawy nowelizujÄ?cej, zmienione zosta??y przepisy dotyczÄ?ce nie tylko relacji pomiÄ?dzy przedsiÄ?biorcami a konsumentami ale r??wnie?? przepisy, obowiÄ?zujÄ?ce w transakcja zawieranych miÄ?dzy przedsiÄ?biorcami.
W pierwszej kolejno??ci nale??y wskazaÄ?, i?? ustawa dokona??a gruntownej przebudowy i uporzÄ?dkowania przepis??w dotyczÄ?cych rÄ?kojmi za wady przy sprzeda??y miÄ?dzy innymi poprzez przeniesienie – rozsianych po r????nych aktach prawnych – przepis??w do kodeksu Cywilnego.
W??r??d najistotniejszych z dokonanych zmian, nale??y wymieniÄ? przede wszystkim wprowadzenie przez ustawodawcÄ? nowej definicji wady fizycznej, zgodnie z kt??rÄ? wadliwo??Ä? fizyczna rzeczy wystÄ?puje w sytuacji niezgodno??ci rzeczy sprzedanej z umowÄ?. Ustawodawca wskazuje przyk??adowy katalog przypadk??w, w kt??rych rzecz sprzedanÄ? nale??y uznaÄ? za niezgodna z umowÄ?. W szczeg??lno??ci niezgodne z umowÄ? sÄ? rzeczy sprzedane, je??eli, nie majÄ? w??a??ciwo??ci, kt??re rzecz tego rodzaju powinna mieÄ? ze wzglÄ?du na cel w umowie oznaczony albo wynikajÄ?cy z okoliczno??ci lub przeznaczenia, nie majÄ? w??a??ciwo??ci, o kt??rych istnieniu sprzedawca zapewni?? kupujÄ?cego, w tym przedstawiajÄ?c pr??bkÄ? lub wz??r, nie nadajÄ? siÄ? do celu, o kt??rym kupujÄ?cy poinformowa?? sprzedawcÄ? przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zg??osi?? zastrze??enia co do takiego jej przeznaczenia, zosta??y kupujÄ?cemu wydane w stanie niezupe??nym.
Zmianie uleg??a r??wnie?? definicja wady prawnej rzeczy. Zgodnie z nowym uregulowaniem, dotyczÄ?cym wady prawnej rzeczy sprzedanej, sprzedawca jest odpowiedzialny wzglÄ?dem kupujÄ?cego, je??eli rzecz sprzedana stanowi w??asno??Ä? osoby trzeciej albo je??eli jest obciÄ???ona prawem osoby trzeciej, a tak??e je??eli ograniczenie w korzystaniu lub rozporzÄ?dzaniu rzeczÄ? wynika z decyzji lub orzeczenia w??a??ciwego organu a w razie sprzeda??y prawa sprzedawca jest odpowiedzialny tak??e za istnienie prawa
Nowelizacja przepis??w dot. rÄ?kojmi za wady rzeczy sprzedanych zmieni??a r??wnie?? z korzy??ciÄ? dla kupujÄ?cych terminy, w kt??rych mogÄ? oni skorzystaÄ? z przys??ugujÄ?cych im uprawnie??. W obecnym brzmieniu, znowelizowane przepisy przewidujÄ? obowiÄ?zywanie rÄ?kojmi w przypadku budynk??w w okresie 5 lat (termin zwiÄ?kszony z 3 lat) a przypadku pozosta??y rzeczy w okresie 2 lat (termin zwiÄ?kszony z 1 roku). Co istotne, za poczÄ?tek obliczania biegu wy??ej wskazanych termin??w, nale??y przyjÄ?Ä? chwilÄ? wydania rzeczy kupujÄ?cemu. Warto wskazaÄ? w tym miejscu, i?? zgodnie z brzmieniem art. 568 § k.c. roszczenie o usuniÄ?cie wady lub wymianÄ? rzeczy sprzedanej na wolnÄ? od wad przedawnia siÄ? z up??ywem roku, liczÄ?c od dnia stwierdzenia wady. Je??eli kupujÄ?cym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie mo??e zako??czyÄ? siÄ? przed up??ywem terminu okre??lonego w § 1.
W??r??d innych zmian nale??y wymieniÄ? ca??kowitÄ? nowo??Ä? wprowadzona przez przepisy nowelizujÄ?ce, jaka jest uregulowanie roszcze?? sprzedawcy w zwiÄ?zku z wadliwo??ciÄ? rzeczy sprzedanej. Zgodnie z brzmieniem znowelizowanych przepis??w, sprzedawca kt??ry poni??s?? koszty w wyniku wykonania uprawnie?? z tytu??u rÄ?kojmi za wady fizyczne rzeczy przez konsumenta, mo??e ??Ä?daÄ? naprawienia poniesionej szkody od tego z poprzednich sprzedawc??w, wskutek kt??rego dzia??ania lub zaniechania rzecz sta??a siÄ? wadliwa. Roszczenia powy??sze, przedawniajÄ? siÄ? z up??ywem sze??ciu miesiÄ?cy. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna siÄ? z dniem poniesienia koszt??w przez sprzedawcÄ? w wyniku wykonania uprawnie?? z tytu??u rÄ?kojmi przez konsumenta, nie p????niej jednak ni?? w dniu, w kt??rym sprzedawca powinien wykonaÄ? swoje obowiÄ?zki wobec konsumenta. Istotnym dla przedsiÄ?biorc??w, bÄ?dzie r??wnie?? nowo wprowadzony art. 576??? zgodnie z kt??rym wy??ej wskazana odpowiedzialno??ci, nie mo??na wy??Ä?czyÄ? ani ograniczyÄ?. canada goose deutschlandcustom essay writingresume writing