write my essay

PojÄ?cie przedsiÄ?biorstwa zosta??o zdefiniowane w art. 55Â? Kodeksu Cywilnego, kt??ry okre??la je jako â?žzorganizowany zesp???? sk??adnik??w niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia dzia??alno??ci gospodarczejâ?. Wskazany przepis ponadto wymienia najbardziej charakterystyczne sk??adniki przedsiÄ?biorstwa (m.in. ruchomo??ci, nieruchomo??ci, nazwÄ?, ksiÄ?gi i dokumenty, tajemnicÄ? przedsiÄ?biorstwa), nie tworzÄ?c jednocze??nie ich zamkniÄ?tego katalogu, pozostawiajÄ?c mo??liwo??Ä? w??Ä?czenia w jego strukturÄ? mniej typowych element??w, zwiÄ?zanych chocia??by z niestandardowym charakterem prowadzonej dzia??alno??ci gospodarczej.

Zorganizowana czÄ???Ä? przedsiÄ?biorstwa zosta??a zdefiniowana w art.2 ust.27e ustawy o podatku od towar??w i us??ug z dnia 11.03.2004r. (Dz. U. 2004 nr 54, poz. 535 z p????n. zm.) jako â?žorganizacyjnie i finansowo wyodrÄ?bniony w istniejÄ?cym przedsiÄ?biorstwie zesp???? sk??adnik??w materialnych i niematerialnych, w tym zobowiÄ?zania, przeznaczonych do realizacji okre??lonych zada?? gospodarczych, kt??ry zarazem m??g??by stanowiÄ? niezale??ne przedsiÄ?biorstwo samodzielnie realizujÄ?ce te zadaniaâ?.

Z przedstawionych powy??ej definicji wynika, ??e przedmiotem sprzeda??y mo??e byÄ? zar??wno ca??e przedsiÄ?biorstwo, jak r??wnie?? jego wyodrÄ?bniona czÄ???Ä?, kt??ra pomimo prowadzenia dzia??alno??ci w ramach wiÄ?kszej firmy, by??aby w stanie funkcjonowaÄ? samodzielnie. Zgodnie z art. 75Â? §1 Kodeksu Cywilnego, umowa sprzeda??y przedsiÄ?biorstwa musi byÄ? zawarta w formie pisemnej z podpisami notarialnie po??wiadczonymi, pod rygorem jej niewa??no??ci. Nale??y r??wnie?? pamiÄ?taÄ? o tre??ci art. 75Â? §4 KC, zgodnie z kt??rym do przeniesienia w??asno??ci nieruchomo??ci wchodzÄ?cych w sk??ad przedsiÄ?biorstwa, konieczne jest zawarcie umowy w formie aktu notarialnego.

Odpowiedzialno??Ä? nabywcy przedsiÄ?biorstwa lub jego zorganizowanej czÄ???ci, za zobowiÄ?zania powsta??e przed przej??ciem jego w??asno??ci, ma istotne znaczenie z punktu widzenia op??acalno??ci zawieranej transakcji, jak r??wnie?? zabezpieczenia podmiotu zamierzajÄ?cego kontynuowaÄ? dzia??alno??Ä? gospodarczÄ?, prowadzonÄ? dotychczas przez innÄ?, niezale??nÄ? od nabywcy osobÄ?.

Co do zasady zagadnienie odpowiedzialno??ci nabywcy przedsiÄ?biorstwa, za jego dotychczasowe zobowiÄ?zania, zosta??o uregulowane w art.554 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z kt??rym nabywca przedsiÄ?biorstwa odpowiada w spos??b solidarny za zobowiÄ?zania zbywcy zwiÄ?zane z prowadzeniem przedsiÄ?biorstwa. Odpowiedzialno??Ä? nabywcy ogranicza siÄ? do warto??ci nabytego przedsiÄ?biorstwa wed??ug stanu w chwili nabycia, a wed??ug cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialno??Ä? nabywcy przedsiÄ?biorstwa mo??e zostaÄ? wy??Ä?czona w dw??ch przypadkach: gdy pomimo zachowania nale??ytej staranno??ci nie wiedzia?? w momencie nabycia przedsiÄ?biorstwa o tych zobowiÄ?zaniach lub gdy wierzyciel wyrazi zgodÄ? na wy??Ä?czenie lub ograniczenie odpowiedzialno??ci nabywcy.

Pewne odrÄ?bno??ci w tym zakresie przewiduje art.112 ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z powo??anym przepisem, nabywca przedsiÄ?biorstwa odpowiada ca??ym swoim majÄ?tkiem solidarnie z podatnikiem (zbywcÄ? przedsiÄ?biorstwa), za zaleg??o??ci podatkowe powsta??e w zwiÄ?zku z prowadzeniem dzia??alno??ci gospodarczej. Solidarna odpowiedzialno??Ä? za zaleg??o??ci podatkowe obejmuje okres do dnia nabycia przedsiÄ?biorstwa i w stosunku do nabywcy ogranicza siÄ? do warto??ci nabytego przedsiÄ?biorstwa (lub jego zorganizowanej czÄ???ci). SolidarnÄ? odpowiedzialno??Ä? za te zobowiÄ?zania mo??e wy??Ä?czyÄ? usprawiedliwiony brak wiedzy w tym wzglÄ?dzie (je??eli nabywca pomimo dochowania nale??ytej staranno??ci nie m??g?? siÄ? dowiedzieÄ? o zaleg??o??ciach podatkowych). Opr??cz odpowiedzialno??ci za zaleg??o??ci podatkowe, nabywca musi liczyÄ? siÄ? z odpowiedzialno??ciÄ? solidarnÄ? za zobowiÄ?zania okre??lone w art.107 §2 Ordynacji podatkowej:

1. podatki niepobrane oraz pobrane, a niewp??acone przez p??atnik??w lub inkasent??w;
2. odsetki za zw??okÄ? od zaleg??o??ci podatkowych;
3. niezwr??cone w terminie zaliczki naliczonego podatku od towar??w i us??ug oraz za oprocentowanie tych zaliczek;
4. koszty postÄ?powania egzekucyjnego.

Co do zasady nabywca nie odpowiada za nale??no??ci okre??lone powy??ej w pkt.1 (powsta??e przed dniem nabycia przedsiÄ?biorstwa) oraz za odsetki za zw??okÄ? od zaleg??o??ci podatkowych oraz oprocentowania, o kt??rym mowa w art. 107 § 2 pkt 3, powsta??ych po dniu nabycia przedsiÄ?biorstwa (art.112 §4 Ordynacji podatkowej). Nie ma to zastosowania w przypadku, gdy nabywcÄ? przedsiÄ?biorstwa jest cz??onek rodziny zbywcy (zgodnie z art.111 §3 Ordynacji podatkowej sÄ? to: zstÄ?pni, wstÄ?pni, rodze??stwo, ma????onkowie zstÄ?pnych, osoba pozostajÄ?ca w stosunku przysposobienia oraz pozostajÄ?ca z podatnikiem w faktycznym po??yciu).

W celu zabezpieczenia siÄ? przed konieczno??ciÄ? uiszczenia zaleg??o??ci podatkowych oraz nale??no??ci wymienionych w art.107 Ordynacji podatkowej, powsta??ych w zwiÄ?zku z dzia??alno??ciÄ? nabywanego przedsiÄ?biorstwa, nabywca za zgodÄ? zbywajÄ?cego mo??e zwr??ciÄ? siÄ? z wnioskiem do w??a??ciwego organu podatkowego o wydanie za??wiadczenia, o kt??rym mowa w art.306g ustawy Ordynacja Podatkowa (okre??lajÄ?cego wysoko??Ä? zaleg??o??ci podatkowych zbywajÄ?cego na dzie?? wydania za??wiadczenia). Zgodne z art. 112 §6 Ordynacji podatkowej. â?žNabywca nie odpowiada za zaleg??o??ci podatkowe, kt??re nie zosta??y wykazane w za??wiadczeniu, o kt??rym mowa w art. 306gâ?.

Kwestia zakresu takiego za??wiadczenia zosta??a osobno om??wiona w §1 (w stosunku do zaleg??o??ci podatkowych) oraz w §3 (nale??no??ci z tytu??u art.107) art.306g Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art.112 §7 Ordynacji podatkowej â?žNabywca odpowiada r??wnie?? za zaleg??o??ci podatkowe i inne nale??no??ci zbywcy, wymienione w art. 107 § 2 pkt 2-4, z zastrze??eniem § 4 pkt 2, powsta??e po dniu wydania za??wiadczenia, o kt??rym mowa w art. 306g, a przed dniem nabycia przedsiÄ?biorstwa lub jego zorganizowanej czÄ???ci, je??eli od dnia wydania za??wiadczenia do dnia zbycia up??ynÄ???o wiÄ?cej ni?? 30 dniâ?. Zatem aby w pe??ni skorzystaÄ? z faktu uzyskania takiego za??wiadczenia nale??y dokonaÄ? nabycia przedsiÄ?biorstwa w ciÄ?gu 30 dni od jego wydania.

MajÄ?c na uwadze przedstawione powy??ej przepisy, potencjalny nabywca przedsiÄ?biorstwa lub jego zorganizowanej czÄ???ci, powinien mieÄ? ??wiadomo??Ä? obciÄ???ajÄ?cej go odpowiedzialno??ci za zobowiÄ?zania powsta??e w zwiÄ?zku z funkcjonowaniem tego przedsiÄ?biorstwa oraz ryzykiem polegajÄ?cym na zainwestowaniu pieniÄ?dzy w firmÄ?, kt??ra ze wzglÄ?du na r????nego rodzaju zaniedbania, w ostatecznym rozrachunku mo??e przynie??Ä? straty. SÄ? to okoliczno??ci uzasadniajÄ?ce poprzedzenie zawarcia tego typu umowy wszechstronnym rozpoznaniem kontrahenta, w tym r??wnie?? ??wiadczÄ?ce o konieczno??ci indywidualnego opracowania umowy przenoszÄ?cej w??asno??Ä? przedsiÄ?biorstwa, kt??ra powinna uwzglÄ?dniaÄ? wszystkie aspekty zaistnia??e w konkretnym stanie faktycznym.

 canada goose männerbytecoin miningessay writing