essay writingbuy essaysJu?? ponad 3 lata temu Ministerstwo Sprawiedliwo??ci umo??liwi??o rejestracje sp????ki z ograniczonÄ? odpowiedzialno??ciÄ? drogÄ? elektronicznÄ?. Od 15 stycznia 2015 r., r??wnie?? mo??liwa jest w taki spos??b rejestracja sp????ki jawnej i komandytowej. Rejestracja ta odbywa siÄ? w uproszczonym trybie przez Internet za po??rednictwem systemu teleinformatycznego okre??lonego w skr??cie, jako S24. i ogranicza do minimum kontakt osoby zak??adajÄ?cej sp????kÄ? z sÄ?dem rejestrowym.
Z systemu mogÄ? korzystaÄ? tylko osoby posiadajÄ?ce w nim aktywne konto. Jest ono tworzone za pomocÄ? poczty elektronicznej osoby je zak??adajÄ?cej. Na podanÄ? do za??o??enia konta pocztÄ? elektronicznÄ? kierowane sÄ? wszelkie informacje zwiÄ?zane z dzia??aniami wykonywanymi w zwiÄ?zku z zak??adaniem sp????ek za pomocÄ? systemu.
Za??o??enie sp????ek za pomocÄ? systemu S24 mo??liwe jest wy??Ä?cznie po uwierzytelnieniu. Zgodnie z przepisami w przypadku sp????ki z ograniczonÄ? odpowiedzialno??ciÄ? powinno ono nastÄ?powaÄ? za pomocÄ? jednej z metod tj. podpisu uwierzytelnionym profilem Ministerstwa Sprawiedliwo??ci, bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu bÄ?d?? przy wykorzystaniu profilu zaufanego ePUAP. Wspomniany podpis profilem Ministerstwa sprawiedliwo??ci jest sk??adany przez podanie nazwy u??ytkownika i has??a, kt??re u??ytkownik okre??la zak??adajÄ?c konto w systemie S24. W przypadku sp????ek osobowych (sp????ka jawna i komandytowa) podpisanie umowy sp????ki jest mo??liwe tylko za pomocÄ? podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu bÄ?d?? przy wykorzystaniu profilu zaufanego ePUAP.
W procedurze S24 zawarcie umowy sp????ki powiÄ?zane jest z dalszymi czynno??ciami niezbÄ?dnymi do powstania sp????ki, ??Ä?cznie ze z??o??eniem wniosku o wpis do KRS. Wszystkie te czynno??ci dokonywane sÄ? poprzez system S24 on-line. Ustalenie tre??ci umowy sp????ki czy wniosku o wpis do KRS nastÄ?puje w ramach wype??niania formularzy danymi dotyczÄ?cymi umowy sp????ki, jak i innych dokument??w oraz wniosku o wpis sp????ki do KRS. NastÄ?pnie system generuje dokumenty, kt??re majÄ? byÄ? przes??ane do sÄ?du rejestrowego drogÄ? elektronicznÄ?. Dlatego te?? w trybie S24 wnioskodawcy nie muszÄ? pamiÄ?taÄ? o doborze w??a??ciwych druk??w KRS.
Po wygenerowaniu wszystkich dokument??w, konieczne jest dokonanie op??aty za rejestracji sp????ki. W jej sk??ad wchodzÄ? dwie op??aty: sÄ?dowa i za og??oszenie wpisu do KRS w Monitorze SÄ?dowym i Gospodarczym (100 z??). W przypadku op??aty sÄ?dowej za wpis do KRS od 15 stycznia 2014 r. obowiÄ?zujÄ? dwie stawki 500 z?? i 250 z??. Co do zasady, wpis sp????ki do rejestru przedsiÄ?biorc??w wymaga uiszczenia op??aty w wysoko??ci 500 z??. Obni??ona op??ata odnosi siÄ? do rejestracji sp????ki w trybie S24. Dlatego te?? rejestracja sp????ki jawnej, komandytowej czy z o.o. w trybie S24 wiÄ???e siÄ? z ni??szymi kosztami rejestracji w KRS.
W trybie S24 ui??ciÄ? trzeba tak??e op??atÄ? manipulacyjnÄ? pobieranÄ? przez system eCard. Z regulaminu p??atno??ci elektronicznych dokonywanych za po??rednictwem operatora p??atno??ci eCard S.A. wynika, ??e wielko??Ä? op??aty manipulacyjnej pobieranej na rzecz operatora uzale??niona jest od warto??ci op??aty za wniosek (tj. op??aty sÄ?dowej i za og??oszenie wpisu w MSiG) i wynosi ona 1,8% op??aty za wniosek. Ca??kowity koszt za??o??enia sp????ki za pomocÄ? systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwo??ci S24 kszta??tuje siÄ?, wiÄ?c na poziomie nieco ponad 350 z??.
Po przes??aniu wszystkich wymaganych dokument??w drogÄ? elektronicznÄ? do sÄ?du rejestrowego, wniosek rejestracyjny z regu??y zostaje rozpatrzony w ciÄ?gu 24 godzin, co pozwala na znacznÄ? oszczÄ?dno??Ä? czasu, gdy?? jest to wyjÄ?tek od zasady rozpoznawania przez sÄ?d wniosku o wpis nie p????niej ni?? w terminie 7 dni od daty jego wp??ywu do sÄ?du. Dodatkowo procedura S24 wy??Ä?cza konieczno??Ä? zawarcia umowy sp????ki z o.o. oraz komandytowej w formie aktu notarialnego. ZasadÄ? jest bowiem, ??e umowa sp????ki z o.o. oraz sp????ki komandytowej powinna byÄ? zawarta w formie aktu notarialnego. WyjÄ?tek dotyczy jednak umowy sp????ki z o.o. zawartej przy wykorzystaniu wzorca umowy. W tym przypadku z zawarciem umowy sp????ki z o.o. i komandytowej mamy do czynienia po wprowadzeniu wszystkich koniecznych danych do systemu eMS i opatrzeniem ich podpisami elektronicznymi wsp??lnik??w.
W trybie S24 wsp??lnicy mogÄ? wnie??Ä? przy zak??adaniu sp????ki jedynie wk??ady pieniÄ???ne. Wk??ady niepieniÄ???ne do sp????ki rejestrowanej w trybie S24 mogÄ? byÄ? wnoszone ju?? po wpisie sp????ki do KRS na og??lnych zasadach. Innym ograniczeniem jest mo??no??Ä? wskazania przez wsp??lnik??w wy??Ä?cznie wzorcowych postanowie?? umowy sp????ki, kt??re mogÄ? jednak zostaÄ? w p????niejszym czasie zmienione na zasadach og??lnych. Mo??e to pewnym sensie ogranicza przedsiÄ?biorcom mo??liwo??ci wprowadzenia oczekiwanych przez nich regulacji w??a??ciwych dla ich szczeg??lnego pomys??u biznesowego. Dlatego te?? tryb ten jest odpowiedni dla przedsiÄ?biorc??w szukajÄ?cych mo??liwo??ci szybkiego za??o??enia sp????ek o nieskomplikowanych konstrukcjach.
Do sk??adanego wniosku w trybie S24 wsp??lnicy zak??adanej sp????ki mogÄ? dodatkowo do??Ä?czyÄ? o??wiadczenie o udzieleniu pe??nomocnictwa do z??o??enia wniosku, ustanowiÄ? prokurÄ? oraz powo??aÄ? pe??nomocnika do zawarcia umowy sp????ki.
ReasumujÄ?c za??o??enie sp????ki po przez system teleinformatyczny S24, jest ciekawÄ?, szybkÄ? i u??ytecznÄ? alternatywÄ? dla tradycyjnego sposobu rejestracji sp????ek w KRS, tak sp????ki z o.o. jak i sp????ek osobowych (jawnej i komandytowej), kt??re nie majÄ? zawieraÄ? skomplikowanych regulacji. canada goose kinder