Kancelaria obecnie zwiÄ?zana jest umowami o sta??Ä? obs??ugÄ? prawnÄ? z kilkunastoma ??rednimi i du??ymi przedsiÄ?biorstwami, w tym w szczeg??lno??ci ze sp????kami: Deichmann Obuwie Sp. z o.o., Invest Bank S.A., VEKA Polska Sp. z o.o. Motorol sp. z o.o., Eurovia Polska S.A.

?šwiadczymy r??wnie?? pomoc prawnÄ? na rzecz kilkudziesiÄ?ciu przedsiÄ?biorc??w prowadzÄ?cych indywidualnÄ? dzia??alno??Ä? gospodarczÄ? zapewniajÄ?c im pomoc prawnÄ? na najwy??szym profesjonalnym poziomie, nie oczekujÄ?c w zamian nadmiernie wyg??rowanych honorari??w.

Wykonywali??my i wykonujemy indywidualne specjalistyczne zlecenia, na rzecz: Idea Bank S.A., LC Corp S.A., FEROMA Sp. z o.o., WIDEX Polska Sp. z o.o., Radio ESKA Wroc??aw Sp. z o.o., ??ywiec Trade Sp. z o.o., NCC Roads Polska sp. z o.o., Wojew??dzki Fundusz Ochrony ?šrodowiska i Gospodarki Wodnej we Wroc??awiu, Miejskie PrzedsiÄ?biorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. we Wroc??awiu, Polskie Radio Wroc??aw, ?šlÄ?sk Wroc??aw Sportowa Sp????ka Akcyjna i innych.

?šwiadczymy r??wnie?? us??ugi pomocy prawnej na rzecz jednostek sektora finans??w publicznych, w szczeg??lno??ci na rzecz szk???? wy??szych, w tym Uniwersytetu Medycznego we Wroc??awiu im. Piast??w ?šlÄ?skich, Uniwersytetu Przyrodniczego we Wroc??awiu oraz jednostek samorzÄ?du terytorialnego i innych podmiot??w.

Do grona naszych klient??w nale??Ä? tak??e licencjonowani syndycy, kt??rym ??wiadczymy pomoc prawnÄ?, gdy zostajÄ? wyznaczeni do prowadzenia postÄ?powa?? upad??o??ciowych. ?šwiadczymy lub te?? ??wiadczyli??my pomoc prawnÄ? przy prowadzeniu postÄ?powa?? upad??o??ciowych na rzecz syndyk??w masy upad??o??ci podmiot??w takich jak: Jedynka Wroc??awska S.A., APC Metalchem S.A., FAGORMASTERCOOK S.A. i kilkudziesiÄ?ciu innych upad??ych przedsiÄ?biorc??w.

Klienci

Partnerzy

Zaufali nam

 cgdamen