Niezależnie od świadczenia obsługi prawnej podmiotów gospodarczych, Kancelaria zapewnia profesjonalną pomoc prawną osobom fizycznym w sprawach cywilnych. Oferta ta obejmuje porady prawne, sporządzanie projektów pism i umów, konsultacje odnośnie umów sporządzonych przez inne podmioty, konsultowanie tekstów aktów notarialnych, a także profesjonalną asystę przy ich zawieraniu, jak również, choć nie wyłącznie, reprezentowanie klientów przed sądami i organami administracyjnymi. Realizując nadrzędne cele Kancelarii, jej wspólnicy i pracownicy, poprzez swoje działania i wpływ na brzmienie umów, dokumentów i innych oświadczeń woli mających znaczenie prawne, starają zabezpieczyć interesy swoich klientów, w takim stopniu aby ich sprawy nie stały się przedmiotem rozstrzygnięć sądowych. Inaczej mówiąc celem prawników Kancelarii jest zabezpieczenie prawne spraw klientów w takim stopniu aby postępowanie sądowe w ich sprawach byłoby absolutną ostatecznością.

Na szczególną uwagę zasługują następujące dziedziny prawa cywilnego, w których specjalizują się wspólnicy i pracownicy Kancelarii:

  • PRAWO RZECZOWE (obrót nieruchomościami, zniesienia współwłasności, postępowania eksmisyjne i o ochronę posiadania)
  • prawo zobowiązań (sporządzanie i analizowanie projektów umów, w tym również umów deweloperskich, umów kredytu bankowego, umów pożyczek, umów sprzedaży)
  • prawo spadkowe (pomoc przy sporządzaniu testamentów, stwierdzenia nabycia spadku, zgodne i sporne działy spadku, pomoc w sporządzeniu zapisów windykacyjnych, pomoc i asysta przy poświadczeniu dziedziczenia)
  • reprezentowanie klientów we wszystkich instancjach w postępowaniach sądowych z zakresu prawa cywilnego i prawa pracy