Zakres świadczonych przez Kancelarię usług w przedmiocie prawa karnego zawiera się w szczególności w reprezentowaniu w postępowaniu karnym (przygotowawczym i sądowym) pokrzywdzonych. Konieczność zapewnienia należytej reprezentacji pokrzywdzonych w postępowaniu karnym, często jest kwestią lekceważoną, zarówno przez organy sprawujące szeroko pojęty wymiar sprawiedliwości jak i przez samych pokrzywdzonych. Aktywny udział w postępowaniu pełnomocnika pokrzywdzonego, a na etapie sądowym pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, w wielu przypadkach zapobiega niekorzystnym dla interesów pokrzywdzonego rozstrzygnięciom, ale również gwarantuje, w przypadku uzyskania wyroków skazujących lub innych równoważnych w skutkach orzeczeń, naprawienie szkody jaka się dokonała w związku z popełnieniem przestępstwa.

W powyższym zakresie Kancelaria oferuje:

  • sporządzanie projektów lub konsultowanie zawiadomień o popełnieniu przestępstwa
  • aktywną asystę w trakcie przesłuchań w charakterze pokrzywdzonego
  • reprezentowanie interesów pokrzywdzonego w trakcie przeprowadzania innych czynności dowodowych
  • reprezentowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w trakcie postępowania karnego – sądowego
  • sporządzanie projektów subsydiarnych aktów oskarżenia i preprezentowanie oskarżyciela subsydiarnego w tymże postępowaniu

 

 

W sprawach wymagających świadczenia usługi obrony podejrzanych i oskarżonych w postępowaniach karnych, Kancelaria współpracuje z doświadczonymi adwokatami – obrońcami, wyspecjalizowanymi w takich sprawach.